รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
1 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณมินตรา จูยิ้ม รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (171.96.76.193) 02-12-2019 14:30:54 02-12-2019 14:46:13 00:15:19 16 16 4 80 % ผ่าน
2 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณวลัยภรณ์ จันทร รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (171.101.212.212) 09-05-2019 14:43:50 09-05-2019 15:40:07 00:56:17 16 16 4 80 % ผ่าน
3 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณพรรณิภา คำพร รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (171.101.213.18) 19-03-2019 14:39:58 19-03-2019 14:58:27 00:18:29 15 15 5 75 % ผ่าน
4 (10.21.38.132) 05-11-2018 15:06:03 05-11-2018 15:34:54 00:28:51 15 15 5 75 % ผ่าน
5 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.132) 09-07-2018 13:27:06 09-07-2018 13:45:30 00:18:24 16 16 4 80 % ผ่าน
6 (10.21.38.130) 18-06-2018 12:31:14 18-06-2018 12:57:36 00:26:22 15 15 5 75 % ผ่าน
7 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.139) 11-10-2017 15:12:51 11-10-2017 15:16:36 00:03:45 17 17 3 85 % ผ่าน
8 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.139) 11-10-2017 14:21:58 11-10-2017 14:29:35 00:07:37 17 17 3 85 % ผ่าน
9 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.139) 11-10-2017 13:30:11 11-10-2017 13:44:57 00:14:46 12 12 8 60 % ไม่ผ่าน
10 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณ อรรณพ จินะฝั้น ทวีวัฒนา แผนกทรัพยากรฯ (10.21.40.79) 01-06-2017 14:17:10 01-06-2017 14:23:35 00:06:25 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
11 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณนริสสา ภู่ดี ทวีวัฒนา แผนกทรัพยากรฯ (10.21.40.173) 01-06-2017 12:57:54 01-06-2017 13:02:19 00:04:25 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
12 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด นางสาว พิมพร จันทร์คำ รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.130) 23-05-2017 08:55:19 23-05-2017 09:00:38 00:05:19 18 18 2 90 % ผ่าน
13 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด นางสาว พิมพร จันทร์คำ รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.130) 23-05-2017 08:34:14 23-05-2017 08:49:34 00:15:20 13 13 7 65 % ไม่ผ่าน
14 (10.21.38.131) 24-04-2017 15:00:45 24-04-2017 15:40:07 00:39:22 16 16 4 80 % ผ่าน
15 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด คุณโสมนัส บุญทัน รามอินทรา แผนกสถิติและข้อมูลการตลาด (10.21.38.137) 16-01-2017 10:34:20 16-01-2017 10:47:58 00:13:38 15 15 5 75 % ผ่าน
Next Last