การรับประกันคุณภาพรถโตโยต้า (Toyota)

เรามีความภูมิใจและมั่นใจในคุณภาพของรถ TOYOTA ทุกรุ่นทุกแบบเราพร้อมและยินดีที่จะรับประกันรถ TOYOTA ทุกคันที่ท่านได้ซื้อไปหรือ ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาจากเรา รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กม.(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) สำหรับรถที่ส่งมอบก่อน วันที่ 1 กันยายน 2543 รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) สำหรับรถที่ส่งมอบตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2543 กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 30 เดือนขึ้นไป รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด จะถึงก่อน

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้าทุกชิ้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพโดยมีระยะเวลารับประกันสูงสุดเท่ากับระยะเวลา รับประกันคุณภาพรถยนต์ คือ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อนทั้งนี้ขึ้นกับช่วงเวลาการติดตั้งเป็น สำคัญกล่าวคือ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งติดตั้งมาจากโรงงาน รับประกัน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 6-24 เดือน รับประกันจนรถยนต์มีอายุครบ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 30 เดือนขึ้นไป รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด จะถึงก่อน

ตารางแสดงระยะเวลาการรับประกัน

การนำรถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางหรือตามเวลาที่กำหนด

คือการบำรุงรักษารถในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หากท่านนำรถมาเข้าตรวจเช็คตามระยะทางหรือตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอผลที่จะได้รับคือ :

 • รถจะมีความเชื่อถือได้ในการใช้งาน กล่าวคือ โอกาสรถเสียกลางทางมีน้อยและโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันเนื่อง
  มาจากความบกพร่องของรถก็จะ มีน้อยเช่นกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวมตลอดอายุการใช้งานถูกกว่าอย่างชัดเจนเพราะโอกาสที่ท่านจะต้องเปลี่ยน
  ชิ้นส่วนที่มีราคาแพงหรือโอกาสที่รถจะเสียต้องซ่อมหนักๆ มีน้อยกว่ามาก การจะดูว่าควรจะนำรถมาเข้าตรวจเช็คตามระยะเมื่อไรนั้น สามารถตรวจดูได้ในหนังสือคู่มือที่ติดมากับรถ
  แต่โดยทั่วไปแล้วจะแนะนำให้นำรถมาเข้าตรวจเช็คที่ทุกๆระยะทาง 5,000 กม. หรือ ทุกๆระยะเวลา 3 เดือน
  (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

เงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพ

 1. รถที่ได้สิทธิรับประกัน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับประกันรถโตโยต้า ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ยกเว้นรถที่ระบุเงื่อนไขการรับประกันพิเศษซึ่งระบุในเอกสารเฉพาะแยกต่างหาก
 2. การเริ่มต้นการรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถให้ลูกค้ารายแรก
 3. ระยะเวลาในการรับประกัน
  3.1 รถที่ส่งมอบก่อนวันที่ 1 กันยายน 2543 จะมีระยะเวลารับประกัน 24 เดือน หรือ 50,000 กม. แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
  3.2 รถที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 เป็นต้นไป จะมีระยะเวลาการ
  รับประกัน 36 เดือนหรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
 4. ขอบเขตในการรับประกัน การรับประกันคุณภาพ จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ที่เสียหาย อันเนื่องมากจากความบกพร่องของวัสดุ , ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท
 5. การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขในการรับ ประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า เท่านั้น
 6. การโอน การรับประกันคุณภาพ จะครอบคลุมถึง เจ้าของรถรายถัดไป

ภายใต้เงื่อนไขในการรับประกันนี้

  *** รายการที่นอกเหนือจากการรับประกันทั่วไป

 1. 1. แบตเตอรี่ รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
 2. 2. ยาง รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนซึ่งจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบ ความลึกของดอกยางที่เหลือ กับความลึกมาตรฐาน ของดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน
 3. 3. อุปกรณ์ตกแต่ง รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด จะถึงก่อน สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งของโตโยต้า ที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการมาตรฐาน ของโตโยต้าเท่านั้น

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 1. 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการ ใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง , เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรค, สายพาน, สาย พานราวลิ้น ที่สึกหรอ เป็นต้น
 2. 2. รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตาม ปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน,บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 3. 3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง,สารหล่อลื่น หรือ สารเคมีที่ผิดจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ ใช้งานผิดวิธี จากที่ระบุไว้ใน คู่มือการใช้รถ
 4. 4. ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือมิได้เกิดจากการ ประกอบโรงงาน เช่น พ่นกรด, สารเคมี, เกลือ,น้ำยางต้นไม้ หรือ ภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ, พายุฝน,ฟ้าผ่า, น้ำท่วม ฯลฯ
 5. 5. การเสื่อมสภาพของสี หรือ เกิดสนิม เนื่องจากขาดการดูแลรักษาการใช้ งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการขัดเคลือบสี รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสภาพ ที่ไม่เหมาะสม
 6. 6. ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน
 7. 7. ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 8. 8. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 9. 9. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหต
 10. 10. รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะทุก 10,000 กม. หรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้รถ โดยศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 11. 11. รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่า ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 12. 12. เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด และการเสื่อมสภาพตามปกติ
 13. 13. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก,ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสียเวลา, ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
 14. 14. ความเสียหายทีเกิดขึ้น เนื่องจากอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่มิได้ผลิต หรือ จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 15. 15. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากกการละเลยหรือการนำรถ เข้ารับบริการไม่ทันท่วงที

รายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

โตโยต้าได้พัฒนาระบบไฮบริดโตโยต้ารุ่นใหม่ชื่อว่า THS II (Toyota Hybrid System II) เป็นการผสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบไฮบริดโตโยต้ามีองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์แบ่งกำลัง (Power Split Device)

 • - ทำหน้าที่แบ่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ขับเคลื่อน
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MG 1)
 • - ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไฮบริด
 • - ทำหนาที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน (MG 2)
 • - ทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์
 • - ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟขณะชะลอความเร็วและช่วยชะลอความเร็วของรถ
  เครื่องยนต์ (Engine)
 • - สร้างพลังงานโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MG 1)

สิทธิที่ได้รับจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รถที่ส่งมอบก่อนวันที่ 1 กันยายน 2543 นอกจากจะได้สิทธิ การรับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนแล้วยังจะได้รับคูปองตรวจเช็คตามระยะฟรี ดังนี้
1,000   กิโลเมตร หรือ 1 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี

รถที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 นอกจากจะได้สิทธิ การรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนแล้วยังจะได้รับคูปองตรวจเช็คตามระยะฟรี ดังนี้
1,000 กิโลเมตร หรือ 1 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
30,000 กิโลเมตร หรือ 18 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
40,000 กิโลเมตร หรือ 24 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
50,000 กิโลเมตร หรือ 30 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่นเดียวกับการรับประกันตัวรถยนต์ นั่นคือมีข้อยกเว้นไม่ครอบคลุม ถึงกรณีต่างๆ ได้แก่

 1. 1. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
 2. 2. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือ ความเสียหายที่มิได้เกิด จากการประกอบจากโรงงาน
 3. 3. การเสื่อมสภาพของสี หรือเกิดสนิมอันเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการขัด
 4. 4. เคลือบสี รวมถึงการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม
 5. 5. ความเสียหายจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน
 6. 6. ความเสียหายจากการถอด

ตารางบำรุงรักษา

สามารถเลือกดู โดยคลิกที่รถแต่ละรุ่นด้านล่างนี้ :

ได้ตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 ธ.ค. 55

* ไฟล์ตารางบำรุงรักษาสร้างโดยไฟล์ PDF หากไม่มีโปรแกรม สามารถคลิกดาวน์โหลดที่รูปไอค่อนด้านล่างนี้