phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

การประกันภัยรถยนต์แบบใหม่

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 27714 ครั้ง | เมื่อ : 05 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

การประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แยกออกเป็น 2 แบบ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่ เรียกกันว่า "ประกันพ.ร.บ."

เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัยใครไม่ทำมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 ต้องถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ใครอยากทำก็ทำ ไม่มีการบังคับกันการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ เป็นการตกลง ระหว่าง ผู้ซื้อ(ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอบได้ตามต้องการ และตาม กำลังเงินที่มีอยู่ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ทำ ประกันภัยที่ขับรถดี มีความระมัดระวังในการขับขี่ และมี ความเสี่ยงภัยในการใช้รถต่ำ

ประเภทของกรมธรรม์ มีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดดังนี้
- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ด้านเอาประกันภัย
- ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ด้านเอาประกันภัย

ประเภทที่ 2 (ชั้น2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ด้านเอาประกันภัย

ประเภทที่ 3 (ชั้น3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

แบบของกรมธรรม์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1.แบบไม่ระบุชื่อ กรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่ คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่รถเสมือนหนึ่ง เป็นผู้เอาประกันภัย
2.แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กรมธรรม์แบบใหม่ที่นำอายุผู้ขับขี่ มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองผู้ขับขี่รถตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ กรณี บุคคลที่มิได้ระบุชื่อมาขับขี่ก็ได้รับความคุ้มครองแต่ ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นบุคคลที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะได้รับส่วนลดค่าประกันภัยตามช่วง อายุของผู้ขับขี่ ดังนี้

อายุ 18-24 ปี ระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ลดเบี้ย 5%
อายุ 25-35 ปี ระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ลดเบี้ย 10%
อายุ 36-50 ปี ระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ลดเบี้ย 20%
อายุ 50ปีขึ้นไป ระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน ลดเบี้ย 15%
(ใช้อัตราส่วนลดของอายุผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่า)

ขอบคุณภาพ

directasia.co.th

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 27714 ครั้ง | เมื่อ : 05 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq