phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

ดูแลรถกับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

ดูแลรถกับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน 2564


นัดหมายโทร : 02-021-6666 หรือนัดหมายออนไลน์คลิก @phithanbkk


*เงื่อนไขทั่วไป

• สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร” เมื่อมียอด ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน แบบเต็มจํานวนต่อเซลล์สลิป ตามที่ระบุไว้ ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามที่กําหนด

• SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยพิมพ์ JCAR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้อง ลงทะเบียน

• จํากัดเครดิตเงินคืนรวมทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 3,000 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• ธนาคาร จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนสําเร็จ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริม การขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

• ขอสงวนสิทธิ์ในการ ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชําระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชําระตามข้อกําหนด ของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

• ธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุ จําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคําตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นที่สุด

• รายการส่งเสริม การขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ/ทุจริต และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้

• เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กําหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า, ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการกําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ ณ จุดให้บริการ

• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจําหน่าย และ/หรือ นําเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชํารุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการ ซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง

สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line@ : phithanforsale / ฝ่ายบริการ Line@ : phithanbkk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666