phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

โตโยต้า ห่วงใยรถ ห่วงยางคุณ

โตโยต้า ห่วงใยรถ ห่วงยางคุณ

โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน 2567
การรับประกันยาง 180 วัน หรือ 10,000 กม.

นัดหมายโทร : 02-021-6666 ต่อ 1 หรือนัดหมายออนไลน์คลิก @phithanbkk

การรับประกันยาง 180 วัน หรือ 10,000 กม.

 • ฟรีรับประกันยาง 180 วัน หรือ 10,000 กม. เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วม โครงการ สําหรับยางทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทุกขนาด ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้าร่วมโครงการจําหน่าย
 • ระยะเวลารับประกันยางจากสภาพถนน (อาทิ บาด บวม เบียด แตก ตํา) ที่ 180 วัน หรือ 10,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยยึดอิงข้อมูลจากวันที่ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และเลขไมล์จากตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ที่เปลี่ยนยางครั้งแรกเท่านั้น
 • ทั้งนี้ การรับประกันยางจากสภาพถนน ไม่รวมถึงการที่ยางถูกนําไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น บรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง
 • การรับประกัน/การเคลมยางแบ่งเป็น 2 กรณี
  • กรณีบาดแผลความเสียหายที่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าฯ จะทําการซ่อมเส้นนั้นโดยการปะยางให้
  • กรณีความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยการปะยางได้ ศูนย์บริการโตโยต้าจะเปลี่ยนเคลมยาง เส้นใหม่ทดแทนยางเส้นที่เสียหายสูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 คัน ต่อ 1 เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดยเส้นที่เคลมจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที และยางเส้นใหม่ที่ได้รับทดแทน ยางเส้นที่เสียหายจะเป็นยางรุ่นและยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นที่ราคาต่ํากว่ายางเส้นที่เสียหาย
 • กรณีต้องการเคลมยาง ลูกค้าต้องนํารถและเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีตัวจริง มายืนยันที่ศูนย์บริการโตโยต้า หากมีการตั้งศูนย์ล้อใหม่ ลูกค้าจะต้อง เป็นผู้ชําระค่าตั้งศูนย์
 • การรับประกันยางจากสภาพถนน ความเสียหายของยาง จะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือการ เคลมยางเส้นใหม่ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อลูกค้าใช้บริการเปลี่ยนยาง ที่ศูนย์บริการโตโยต้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line : @pfs1 / ฝ่ายบริการ Line: @phithanbkk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666 ต่อ 1