phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขับรถ

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 2483 ครั้ง | เมื่อ : 03 พ.ย. 2560 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

พ.ร.บ. รถยนต์ 2522

เรื่องเกี่ยวกับคน

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับขับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบขนาดรวมกันไม่เกิน 110 ลูกมาศเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
4. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
5. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์ แบ่งออก 10 ชนิด ดังนี้

   1.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว (อายุ 1 ปี )
    2.ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี )
    3.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี )
    4.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (อายุ 3 ปี )
    5.ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ (อายุ 3 ปี )

    6.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี )
    6.1 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อายุ 3 ปี )
    7.ใบอนุญาตขับรถบดถนน (อายุ 5 ปี )
    8.ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (อายุ 5 ปี )
    9.ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น (อายุ 5 ปี )
   10.ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (อายุ 1 ปี )

ความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 2522
  * ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถมีความผิด
    “จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”
  * ผู้ขับรถใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีความผิด
    “ปรับไม่เกินสองพันบาท”
 * ผู้ขับรถไม่พกใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถมีความผิด
   “ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”

เรื่องเกี่ยวกับรถ

    1.รถที่นำมาใช้ในทางต้องจดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง
    2.รถที่นำมาใช้ในทางต้องมีส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วน
    3.รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปีให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับ
    4.รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปีให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับ

  ความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 2522
     * นำรถที่ยังไม่จดทะเบียนมาใช้ในทางมีความผิด
                “ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
     * นำรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนมาใช้ในทางมีความผิด
               “ปรับไม่เกินสองพันบาท”
     * นำรถที่ภาษีประจำปีสิ้นอายุมาใช้ในทางมีความผิด
              “ปรับไม่เกินสองพันบาท”
     * ใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่มิได้แสดงแผ่นป้าย และเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายมีความผิด
             “ปรับไม่เกินสองพันบาท”
     * ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนสีของรถที่จดทะเบียนแล้ว ภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงมีความผิด
             “ปรับไม่เกินสองพันบาท”

      * ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ และใช้รถนั้นมีความผิด
              “ปรับไม่เกินสองพันบาท”
      * ผู้ใดเป็นผู้โอน และผู้รับโอนไม่แจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน มีความผิด
              “ปรับไม่เกินสองพันบาท”

 

                                                                                              ฝ่ายฝึกอบรม

                                                                        บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

 

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 2483 ครั้ง | เมื่อ : 03 พ.ย. 2560 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq