phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

รู้จักกับเครื่องหมายจราจร

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 32910 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

พรบ.รถยนต์ : หมวด 1 การจดทะเบียน
พรบ.รถยนต์ : หมวด 2 ภาษีประจำปี
พรบ.รถยนต์ : หมวด 3 ใบอนุญาตขับรถ
พรบ.รถยนต์ : หมวด 4 บทกำหนดโทษ
พรบ.จราจรทางบก : การใช้รถ
พรบ.จราจรทางบก : สัญญาณจราจรฯ
พรบ.จราจรทางบก : การใช้ทางเดินรถ
พรบ.จราจรเรื่องการใช้มือถือขณะขับรถยนต์
กฏหมายใหม่ ! ประกันชั้น 1 ไม่ต้องทำ พรบ.


ป้ายจราจรประเภทบังคับ

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้รถสวนทางมาก่อน : ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อกันตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
ห้ามเข้า : ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามกลับรถไปทางซ้าย : ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ห้ามกลับรถไปทางขวา : ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย : ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย
ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา : ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา ห้ามรถยนต์ : ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถบรรทุก : ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถพ่วง : ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสามล้อ : ห้ามรถสามล้อเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น : ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถแทรกเตอร์ : ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ : ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามจอด : ห้ามให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า ห้ามหยุด : ห้ามให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
ห้ามรถยาวเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถกว้างเกินกำหนด : ห้ามให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนด เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามแซง : ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามเลี้ยวซ้าย : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ห้ามเลี้ยวขวา : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับ
ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ ห้ามใช้เสียง : ห้ามให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียง ที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์ :ห้ามรถจักรยานยนต์ สามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถจักรยานยนต์ : ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์สามล้อ : ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถจักรยาน : ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร : ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามเกวียน : ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
หยุดตรวจ : ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วนั้น จำกัดความเร็ว : ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
ห้ามรถสูงเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด ที่กำหนดไว้เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถหนักเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ให้ทาง : รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา : ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว
ให้ชิดขวา : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้เลี้ยวซ้าย : ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา : ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา : ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
ช่องเดินรถประจำทาง : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง ช่องเดินรถจักรยานยนต์ : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์
เฉพาะคนเดิน : บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า : ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
ให้ใช้ความเร็ว : ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อ ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย : ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้ชิดซ้าย : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้รถไปทางซ้ายหรือทางขวา : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวขวา : ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย : ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
วงเวียน : ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน ช่องเดินรถมวลชน : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏใน
ช่องเดินรถจักรยาน : ทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน สุดเขตบังคับ : พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ข้อกล่าวหา

ค่าปรับ

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

300 บาท

ฝ่าฝืนสัญญาณมือ

300 บาท

ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

200 บาท

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

400 บาท

ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว

400 บาท

แซงรถในที่คับขัน

400 บาท

เลี้ยวหรือกลับรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม

400 บาท

กลับรถในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก

400 บาท

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

200 บาท

จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม

200 บาท

จอดรถซ้อนคัน

200 บาท

ไม่สวมหมวกนิรภัย

200 บาท

ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า

200 บาท

ไม่ขับรถตามทิศทางที่กำหนด (ย้อนศร)

200 บาท

เดินรถผิดช่องทางเดินรถ

400 บาท

จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

400 บาท

ใช้วัสดุกรองแสงผิดกฎหมาย

400 บาท

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

ข้อกล่าวหา

ค่าปรับ

ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเสียภาษี

1,000 บาท

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

200 บาท

อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน

200 บาท

เปลี่ยนแปลงสภาพรถ

1,000 บาท

ขาดต่อภาษีประจำปี

200 บาท

ไม่มีใบอนุญาติขับขี่

200 บาท

ขับรถที่มีไว้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน

200 บาท

ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้

200 บาท

ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ

200 บาท

เปลี่ยนแปลงสี, เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน

1,000 บาท

ใช้โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก (ไฟสปอร์ไลท์)
ผิดกฎกระทรวง

200 บาท

ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน

200 บาท

ไม่ติดแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปี

200 บาท

ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย

1,000 บาท

ท่อไอเสียเสียงดัง

1,000 บาท

ที่มา กรมขนส่งทางบก

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 32910 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

NEW YARIS Cross ราคาเริ่มต้น 789,000 บาท