phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

โครงสร้างแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 39788 ครั้ง | เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บิวเรเตอร์แบบธรรมดา  ปริมาณน้ำมันที่ป้อนให้กับเครื่องยนต์ถูกควบคุมด้วยคาร์บิวเรเตอร์ สำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็คทรอนิค  ปริมาณของเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องแน่นอนกว่า ซึ่งจะจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบด้วยหัวฉีด

ระบบอีเอฟไอจัดให้มีการฉีดเชื้อเพลิงได้อย่างสูงสุดตามอุณหภูมิของไอดี  ความเร็ว รอบเครื่องยนต์  อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นตำแหน่งของลิ้นเร่ง  การจับตัวของอ๊อกซิเจนภายในท่อไอเสีย และสภาวะที่จำเป็น ต่าง ๆคอมพิวเตอร์ของระบบอีเอฟไอควบคุมปริมาณของเชื้อเพลิงที่ถูกส่งเข้าสู่ เครื่องยนต์ ที่จังหวะการฉีด และอัตราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิงสูงสุด ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณ สมบัติการทำงานของเครื่องยนต์ 

ดังนั้นระบบอีเอฟไอจึงทำให้อัตราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งประสิทธิภาพสูงของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นได้ในทุกรอบของเครื่องยนต์

 

 

ระบบอีเอฟไอ ( 4 เอ - อีจี )

 

ประเภทของระบบอีเอฟไอ
 
  ระบบอีเอฟไอถูกออกแบบเพื่อใช้วัดปริมาณของไอดี  เพื่อใช้ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงได้อย่าง สอดคล้องกันปริมาณของไอดีจะถูกวัดได้ทั้งทางอ้อมด้วยแรงดันของอากาศในท่อร่วมไอดี  (ระบบอี เอฟไอแบบดี)  หรือโดยตรงด้วยมาตรวัดการไหลของอากาศ  (ระบบอีเอฟไอแบบแอล)

1.  ระบบอีเอฟไอแบบดี
 
  ระบบอีเอฟไอแบบดี  จะวัดแรงดันของอากาศภายในท่อร่วมไอดี  และจากการวัดนั้นทำให้เรารู้ ปริมาณของอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ถึงอย่างไรก็ดี เนื่องจากแรงดันของอากาศ และปริมาณของอากาศในท่อร่วมไอดี ไม่เป็นอัตราส่วนที่แน่นอน ระบบอีเอฟไอแบบดี จึงไม่มีความแน่นอนเท่ากับระบบอีเอฟไอ แบบแอล


  ตัวตรวจจับแรงดันในท่อรวมไอดี                     ตัวตรวจจับในท่อรวมไอดี

 

 

สำคัญ
 
  อีเอฟไอแบบดี ปกติเรียกว่า “ดี-เจทรอนิค” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ บ๊อช สัญลักษณ์ “ดี” เป็นตัวย่อในภาษาเยอรมันว่า “ดรีค” ซึ่งมีความหมายว่า “แรงดัน” และคำว่า “เจทรอนิค” มีความหมายว่าการฉีดเชื้อเพลิง
 
2.ระบบอีเอฟไอแบบแอล (แบบควบคุมด้วยมาตรวัดการไหลของอากาศ)
 
  ระบบอีเอฟไอแบบแอล มาตรวัดการไหลของอากาศ จะวัดปริมาณของอากาศที่ไหลผ่าน เข้าสู่ท่อร่วมไอดีโดยตรง เนื่องจากว่ามาตรวัดการไหลของอากาศนี้ทำงานได้อย่างเที่ยงตรง ระบบอีเอฟไอแบบแอลจึงสามารถควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำเท่ากับระบบอีเอฟไอแบบดี 

 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง
 
  เอฟไอแบบแอลปกติจะเรียกว่า “แอลเจทรอนิค” คำว่า “แอล” ย่อมาจากคำในภาษาเยอรมัน ว่า “ลุฟท์” ซึ่งแปลว่า อากาศ
 
โครงสร้างพื้นฐานของระบบอีเอฟไอ
 
  ระบบอีเอฟไอประกอบด้วย โครงสร้างการทำงานอยู่สามส่วน คือ ระบบเชื้อเพลิง ระบบอากาศ ไอดี และระบบควบคุมทางอิเล็คทรอนิค นอกเหนือจากนั้นระบบอีเอฟไอ ยังประกอบด้วยระบบฉีดเชื้อ เพลิง และระบบปรับปรุงการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง รายละเอียดข้างล่างนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการ ฉีดเชื้อเพลิงและหน่วยปรับปรุงการแก้ไขการฉีดเชื้อเพลิง
 

 

 

ระบบเชื้อเพลิง
 
  ระบบเชื้อเพลิงถูกดูดมาจากถังเชื้อเพลิงด้วยปั๊มเชื้อเพลิง และถูกส่งด้วยแรงดันไปยังกรอง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ผ่านการกรองจนสะอาดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังหัวฉีด และหัวฉีดสตาร์ทเย็น
  แรงดันของเชื้อเพลิงที่อยู่ในท่อเชื้อเพลิง จะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมแรงดันเชื้อเพลิง น้ำมัน ส่วนที่เกินความต้องการจะถูกส่งกลับไปยังถังเชื้อเพลิง โดยทางท่อเชื้อเพลิงไหลกลับ ส่วนการกระเพื่อม ของน้ำมันที่เกิดจากการฉีดเชื้อเพลิงจะถูกดูดซับไว้ด้วยตัวกันกระเพื่อม
  เชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าสู่ท่อร่วมไอดีด้วยหัวฉีด ซึ่งการฉีดนี้จะต้องสอดคล้องกับสัญญาณการฉีด ที่ได้รับจากอีซียู หัวฉีดสตาร์ทเย็นจ่ายเชื้อเพลิงให้กับห้องไอดีโดยตรง ในขณะที่อากาศเย็นเพื่อที่จะทำ ให้เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายขึ้น

 
 

 

 

ระบบนำอากาศ
 
  อากาศบริสุทธิ์จากกรองอากาศ จะไหลเข้าสู่มาตรวัดการไหลของอากาศ และดันแผ่นวัดให้ เปิดออก ขนาดความกว้างของแผ่นวัดนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอากาศ ขณะที่ไหลเข้าสู่ห้องไอดี ปริมาณ ของอากาศที่ไอดี จะถูกตรวจจับได้โดยการเปิดกว้างของลิ้นเร่ง จากนั้นอากาศจะไหลเข้าสู่ท่อร่วมไอดี และตรงไปยังห้องเผาไหม้
 
  ถ้าในขณะนั้นเครื่องยนต์เย็นอยู่ ลิ้นอากาศจะเปิดเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องไอดีได้โดยตรง โดยไม่ผ่านลิ้นเร่ง ลิ้นอากาศนั้นป้อนอากาศจำนวนที่เพียงพอเข้าสู่ห้องไอดี เพื่อเพิ่มความเร็วรอบเดินเบา (จนถึงรอบเดินเบาเร็ว) ไม่ว่าขณะนั้นลิ้นเร่งจะเปิดหรือปิดอยู่ ปริมาณของไอดีนั้นถูกตรวจจับได้โดยมาตรวัดการไหลของอากาศ (อีเอฟไอแบบแอล)  หรือโดยตัวตรวจจับแรงดันในท่อร่วมไอดี (อีเอฟไอแบบดี)
 

 
 
 
ระบบนำอากาศของอีเอฟไอแบบดี
 

 

 

ระบบความคุมทางอิเล็คทรอนิค
 
  ระบบควบคุมทางอิเล็คทรอนิค  ซึ่งรวมถึงตัวตรวจจับต่างๆ (ตรวจจับสภาพการทำงานของ เครื่องยนต์) คอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ค้นหาปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง และจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับสัญญาณที่ได้รับจากตัวตรวจจับต่างๆ 
  ตัวตรวจจับต่างๆ เหล่านี้วัดปริมาณของไอดี สภาวะของเครื่องยนต์ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและ อากาศ การเร่งเครื่องยนต์ หรือลดความเร็วเครื่องยนต์ ฯลฯ และส่งสัญญาณเหล่านี้ให้กับคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่ง ที่คอมพิวเตอร์จะคำนวณหาช่วงเวลาการฉีดเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง โดยมีพื้นฐานจากสัญญาณ เหล่านี้ จากนั้นจึงส่งสัญญาณการฉีดที่จำเป็นไปยังหัวฉีดต่อไป 
  ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคในเครื่องยนต์บางรุ่นจะมีตัวความต้านทานต่อเข้ากับวงจรการฉีด เชื้อเพลิงอยู่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูง และช่วยทำให้หัวฉีดทำงานได้อย่างแน่นอน 
  หัวฉีดสตาร์ทเย็นจะทำงานในขณะที่ติดเครื่องยนต์ ในขณะที่อากาศเย็น ช่วงเวลาการฉีดของ มันจะถูกควบคุมด้วยสวิทช์ควบคุมเวลา ส่วนวงจรคอมพิวเตอร์ของระบบอีเอฟไอ จะมีการป้องกัน ในกรณีที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมด้วยเมนรีเลย์
  เช่นเดียวกันวงจรปั๊มเชื้อเพลิงของระบบอีเอฟไอ  ก็มีรีเลย์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งจะเปิดให้ปั๊มเชื้อ เพลิงทำงานในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน และจะปิดปั๊มเมื่อเครื่องยนต์ดับรูปประกอบด้านล่างนี้เป็นวงจรของระบบควบคุมอิเล็คทรอนิค ของเครื่องยนต์อีเอฟไอ   
 

 
 
 

 


ตัวตรวจจับสัญญาณ

รายละเอียด

สัญญาณปริมาณไอด

มาตรวัดการไหลของอากาศ
(อีเอฟไฟแบบแอล)

มาตรวัดการไหลของอากาศ ประกอบอยู่กับระบบ
ไอดีจะตรวจจับปริมาณของไอดี ด้วยมุมการเปิด
ของแผ่นวัดจากนั้นแปลงไปเป็นสัญญาณแรง
แรงเคลื่อนไฟฟ้า ด้วยโพเทนเซียมิเตอร์

ตัวตรวจจับแรงดันใน ท่อร่วมไอดี
(อีเอฟไอแบบดี)

ตรวจจับแรงดันในท่อรวม โดยอาศัยแผ่นซิลิคอนชิ้น
เล็กๆ ที่ติดอยู่ในห้องผลึกด้วยสูญญากาศของตัว
ตรวจจับ เมื่อมีสูญญากาศของท่อร่วมไอดีมากระทำ
บนด้านหนึ่งของแผ่นซิลิคอนชิ้นเล็กๆ นั้น แรงกดดัน
จะเกิดขึ้นเป็นอัตราส่วนกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไป
กับค่าความต้านทานของแผ่นซิลิคอน การเปลี่ยน
แปลงจะถูกแปลงและขยายโดยไอซีไฮเบิร์ด ที่สร้าง
รวมอยู่ไปเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า ซึ่งจะถูกส่งไปยัง
อีซียู ในรูปของสัญญาณ

สัญญาณจุดระเบิด
(IG)
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิของคอยส์จุดระเบิด
จะถูก ตรวจจับและส่งไปยังอีซียูในรูปของสัญญาณ ซึ่งอีซียูจะกำหนด
จังหวะการฉีดเชื้อเพลิงได้ ให้สอดคล้องไปกับรอบของเครื่องยนต์
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
(THW)
ตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นโดยอาศัยเทอร์มิสเตอร์ จากนั้นจะเปลี่ยน
แปลงไปเป็นแรงดันไฟฟ้า และส่งสัญญาณนี้ไปให้กับอีซียู
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
(THA)
จะติดตั้งอยู่ในมาตรวัดการไหลของอากาศ (อีเอฟไอแบบแอล) หรือใน
หม้อกรองอากาศ (อีเอฟไอแบบดี) จะตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศโดย
อาศัยเทอร์มิสเตอร์เช่นกัน จากนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นแรงดันไฟฟ้า และส่ง
สัญญาณนี้ไปให้กับอีซีย
สัญญาณสตาร์ท
(STA)
ตรวจจับการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทที่แรงดันไฟฟ้าขั้ว ST ของสวิทช์
จุดระเบิด และส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยังอีซียู เพื่อเป็นการแจ้งว่าขณะนั้น
เครื่องยนต์กำลังสตาร์ท
ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
(IDL/PSW)
ติดตั้งอยู่บนแกนของลิ้นเร่งของเรือนลิ้นเร่ง ซึ่งใช้ควบคุมปริมาณของไอดี
ที่เข้าสู่เครื่องยนต์จะตรวจจับตำแหน่งการเปิดของลิ้นเร่ง ในรูปของแรงดัน
ไฟฟ้า และส่งสัญญาณนั้นไปยังอีซียู ซึ่งอีซียูจะตัดสินว่าขณะใดเครื่อง
ยนต์เดินเบาอยู่ หรือทำงานในสภาพจะเร่งสุดหรือเล็กน้อย
ตัวตรวจจับอ๊อกซิเจน
(OX)

ติดตั้งอยู่ในท่อร่วมไอเสียทำหน้าที่ตรวจจับปริมาณของก๊าชอ๊อกซิเจน 
ที่หลงเหลืออยู่ในก๊าชไอเสีย จากนั้นแปลงให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้า
ที่เปลี่ยนแปลงค่าไปได้ และส่งสัญญาณนั้นไปยังอีซียู นอกจากนี้ยังช่วย
คอมพิวเตอร์ตรวจหาอัตราส่วนความหนาแน่นของส่วนผสมอากาศและ
เชื้อเพลิง ที่ถูกส่งให้กับเครื่องยนต์

 

 

 

 

 

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 39788 ครั้ง | เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

    แสดงความคิดเห็น (1)

  • ความเห็นที่ 1
  • อยากทราบว่า IDL ย่อมาจากไรครับ
  • จาก : ประภาส
  • เมื่อ : 2010-09-08 17:17:33

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq