phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

คำแนะนำในการดำเนินการทางทะเบียนรถ

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 209769 ครั้ง | เมื่อ : 17 ธ.ค. 2551 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เจ้าของรถซึ่งประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอในแต่ละกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รถจดทะเบียนใหม่

 1. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย 
 2. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารการนำเข้าจากกรมศุลกากร เป็นต้น
 3. หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)
 4. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
 5. นำรถไปตรวจสภาพ

2. การเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เฉพาะประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยฯ)
 3. ใบรับรองการตวรจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (เฉพาะรถที่จดทะเบียนตามประกาศของนายทะเบียน) หรือ นำรถไปตรวจสภาพ (เฉพาะรถตามประกาศของนายทะเบียน) เช่น รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน  ปี เป็นต้น

เจ้าของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขอเสียภาษีได้ดังนี้
รถที่จดทะเบียนในกทม.

 1. สำนักทะเบียนและภาษีรถหรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทุกแห่ง
 2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ
 3. ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งใน กทม.
 4. ศาลาว่าการ กทม. และสำนักงานเขตทุกเขต
 5. จุดบริการ (พิเศษ) ของกรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ

รถที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค

 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
 2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ

3. การโอนทะเบียน หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ
 3.1 กรณีการโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
 3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
 4. นำรถไปตรวสอบ

 3.2 กรณีการโอนรถโดยการเช่าซื้อ

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. ภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ
 3. ใบเสร็จรับเงินซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ สำหรับกรณีผู้ขายเป็นผู้ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้หลักฐานใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายและหนังสือรับรองจากผู้ขายว่าได้มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว
 4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

4. การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมาย

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดรถคันดังกล่าว เช่น คำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล เป็นต้น
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อขายทอดตลาด เป็นต้น
 4. หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
 5. นำรถไปตรวสอบ

5. การรับโอนมรดก

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น
 4. หลักฐานประจำตัวของผู้รับมรดก และของผู้จัดการมรดก ( กรณีมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
 5. นำรถไปตรวจสอบ

6. การเปลี่ยนเครื่องยนต์

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ เป็นต้น
 3. นำรถไปตรวจสภาพ

7. การเปลียนสีของรถ

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี หนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง (กรณีเจ้าของรถทำสีเอง) เป็นต้น
 3. นำรถไปตรวจสอบ

8. การเปลี่ยนลักษณะรถ

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างดัดแปลง เป็นต้น
 3. หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต (กรณีการดัดแปลงเปลี่ยนลักษณะรถอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการดัดแปลง) เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต หนังสือรับรองว่าได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
 4. นำรถไปตวรจสภาพ

9. การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานแสดงการแก้ไข ที่อยู่ ชื่อ หรือชื่อสกุล เช่น สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส แล้วแต่กรณี เป็นต้น

10. การแจ้งย้ายรถไปใช้ในจังหวัดอื่น

กรณีย้ายรถออก

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน

กรณีย้ายเข้า

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
 2. บันทึกการแจ้งย้ายรถ (ส่วนที่ 3 )
 3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบีนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
 4. นำรถไปตรวจสอบ

11. การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือไม่ใช้รถตลอดไป

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือหลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ (กรณีสูญหาย)
 3. ต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งต่อไป มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน

12. การแจ้งใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียน
 3. นำรถไปตรวจสภาพ

13. รถหาย

 1. ยื่นคำร้องขอแจ้งการไม่ใช้รถ โดยนำหลักฐานแจ้งความรถหายไปแสดง
 2. เมื่อได้รถที่หายคืน ยื่นคำร้องขอแจ้งใช้รถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปแสดง
 3. ถ้ามีการอายัดทะเบียนไว้ ต้องนำหนังสือถอนอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
 4. หลักฐานการรับรถคืนจากศาลหรือพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 5. นำรถไปตรวจสภาพ

14. การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย หรือชำรุด

กรณีสูญหาย
 หลักฐานการรับแจ้งความและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจไปแสดง
กรณีชำรุด
 หลักฐานที่ชำรุดของใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ แล้วแต่กรณีมาแสดง

15. การมอบอำนาจ

 กรณีเจ้าของรถไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ไปทำการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวและสำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ เว้นแต่กรณีเสียภาษีประจำปี

16. สิ่งที่ควรทราบ

 16.1 ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
 16.2 รถที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียภาษีประจำปี เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไป
 16.3 การดำเนินการทางทะเบียนรถดังต่อไปนี้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด มิฉะนั้นจะมีโทษปรับตามกฏหมาย

 1. การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
 2. การย้ายรถ ต้องแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งย้ายออก
 3. การโอนรถ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน
หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 209769 ครั้ง | เมื่อ : 17 ธ.ค. 2551 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (22)

 • ความเห็นที่ 1
 • สอบถามปกติ การเสียภาษีรถประจำปี
  ถ้ารถเก๋ง จะเสียภาษีที่เท่าไร กระบะเสียเท่าไรครับ
 • จาก : Mr.K
 • เมื่อ : 2009-01-10 23:39:16
 • ความเห็นที่ 2

 • ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า เกิดปัญหาเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำรถไปตรวจสภาพตามสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แล้ว ตรอ.ไม่สามารถออกใบรับรองการตรวจสภาพได้ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดสเปค จึงไม่สามารถจะไปเสียภาษีรถยนต์ได้ และต้องเสียเงินค่าบริการตรวจสภาพรถให้ ตรอ.ฟรีอีก 200 บาท

  นายเกียรติ เล้ากอบกุล เจ้าของสถานตรวจสภาพรถเอกชน "เกียรติบริการ" ตั้งอยู่ในตัวเมืองปราจีนบุรี ชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าวว่า ได้ลงทุนซื้อเครื่องตรวจสภาพรถเพิ่มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดบังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ให้ ตรอ.ต้องมีเครื่องมือตรวจสภาพรถเพิ่มอีก 2 เครื่อง คือเครื่องทดสอบเบรก และเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ ตนได้ลงทุนซื้อเครื่องดังกล่าวมาในราคา 900,000 บาท และมีผู้มาใช้บริการมาก เนื่องจาก ตรอ.แห่งอื่นๆ ไม่ได้ลงทุนซื้อเครื่องดังกล่าว เนื่องจากราคาสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

  นายเกียรติกล่าวว่า ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2552 สามารถตรวจสภาพรถทั่วไปทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้คิดค่าบริการผู้ที่นำรถยนต์มาตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียน ในราคาคันละ 150 บาท ขณะนั้นการตรวจสภาพไม่มีปัญหา เนื่องจากเครื่องที่ใช้ตรวจสภาพมีเพียงการเน้นตรวจเรื่องมลภาวะเป็นหลัก เช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดควันดำสำหรับรถดีเซล และเครื่องวัดก๊าซเสียสำหรับรถเบนซิน ซึ่งเป็นระบบธรรมดาที่รถตรวจไม่ผ่าน สามารถปรับผ่านการตรวจสภาพ และนำใบรับรองไปประกอบการเสียภาษีประจำปีได้

  "แต่เมื่อกรมกำหนดให้เพิ่มเครื่องตรวจอีก 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องที่วัดผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะสั่งผลโดยอ่านและพิมพ์ค่าออกจากเครื่อง จึงเป็นปัญหารถที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เกิน 80% ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเกิดปัญหาหนักคือผู้มาใช้บริการไม่พอใจ และโวยวายจะเอาเรื่อง ตรอ. เพราะต้องเสียเงินฟรี 200 บาท โดยที่ทางกรมกำหนดระเบียบมาใช้เก็บค่าบริการไม่ว่าจะตรวจสภาพผ่านหรือไม่ผ่าน ทาง ตรอ.ก็รู้สึกไม่สบายใจและทราบว่าไม่เป็นธรรมกับลูกค้า แต่ถ้าไม่เก็บเงินตามที่กรมกำหนดก็จะเสียหาย เพราะลงทุนซื้อเครื่องมาราคาสูงมาก" นายเกียรติกล่าว และว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 17 เมษายน 2552 จะเป็นปัญหาน่าเป็นห่วงในอนาคต

  หน้า 9

 • จาก : พะ
 • เมื่อ : 2009-04-29 09:37:24
 • ความเห็นที่ 3
 • รบกวนขอถามหน่อยนะครับว่าเราจะสามารถตรวจสอบรถมือสองได้ที่ไหนว่ารถคันที่เราจะซื้อต่อนั้นไม่ได้ขโมยมาขายหรือว่าผิดกฎหมาย ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
 • จาก : ประยุทธ
 • เมื่อ : 2009-08-04 08:20:17
 • ความเห็นที่ 4
 • รถของแฟนยังผ่อนไม่หมด แต่จะโอนจากชื่อแฟนมาเป็นชื่อตัวเอง ทำได้ไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
 • จาก : บังอร
 • เมื่อ : 2009-09-10 12:39:40
 • ความเห็นที่ 5
 • ต้องการสอบถามเรื่องการเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเล่มทะเบียนเก่าได้เสียภาษีจนหมดเล่มแล้ว
  ทีนี้ต้องการเปลี่ยนเป็นสมุดเล่มใหม่ ไม่ทราบว่า ต้องไปติดต่อทำเล่มใหม่ที่ไหนคะ และมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่า
  แล้วทำไม ตอนที่ต่อทะเบียนปีล่าสุดที่มันหมดเล่มแล้ว เค้าไม่เปลี่ยนเล่มให้เลยล่ะคะ
  รบกวนผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์ บอกด้วยนะคะ ...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 • จาก : นานา
 • เมื่อ : 2009-12-03 15:10:57
 • ความเห็นที่ 6
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ต้องไปที่ไหน กรมขนส่งทางบกหมอชิตเลยรึเปล่าค่ะ แล้วก็เราสามารถเลือกเลขทะเบียนใหม่ได้เลยมั้ยค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
 • จาก : ปป
 • เมื่อ : 2009-12-24 22:38:00
 • ความเห็นที่ 7
 • สอบถาม.......ถ้ารถพังไป3ปีแล้วแต่ไม่ได้ไปต่อภาษีต้องทำไง แล้วจะเสียค่าไรบ้างหรือป่าวเพราะว่ารถพังเลยไม่ได้แจ้งยกเลิกอะไรเลยซักอย่าง ทำยังไงจะโดนภาษีย้อนหลังมั้ย? ถ้าโดนเค้าจะเก็บเท่าไหร่ค่ะ? ตอบด้วยค่ะ............................
 • จาก : a_sa
 • เมื่อ : 2010-01-07 21:06:06
 • ความเห็นที่ 8
 • จะต้องเสียภาษีประจำปีเท่าไรครับ กรณีรถกระบะมีหลังคาไฟเบอร์ข้างหลัง.
 • จาก : mad
 • เมื่อ : 2010-01-29 17:41:18
 • ความเห็นที่ 9
 • เนื่องจากเจ้าของรถถูกยิงเสียชีวิต และรถถูกขโมยไป คู่มือรถตัวจริง พรบ หายพร้อมรถ จะทำการอายัดรถ ขอสอบถามค่ะ
  1 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นเรื่องอายัด
  2 ผู้ที่สามารถไปยื่นเรื่องอายัดคือใคร

  ปล.ไม่มี่ตัวจริงและสำเนาคู่มือทะเบียนรถ แต่มีสำเนารายละเอียดที่ตำรวจ print จากขนส่ง
  ขอบคุณค่ะ
 • จาก : อร
 • เมื่อ : 2010-05-20 22:25:39
 • ความเห็นที่ 10
 • การย้ายรถ คือ อะไร
  การย้ายป้ายทะเบียนต่างจังหวัดมาเป็นกทม.นับจากวันโอนรถก็วัน และการย้ายรถกับย้ายป้ายเหมือนกันรึเปล่า
 • จาก : yong
 • เมื่อ : 2010-06-10 14:01:21
 • ความเห็นที่ 11
 • ซื้อรถต่อจากเค้า แล้วไปโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แต่ขนส่งออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมให้โดยเปลี่ยนหมวดอักษรใหม่ให้แต่ป้ายทะเบียนเรายังใช้ของเก่าอยู่อีกจะผิดกฎหมายหรือเปล่า (สมมุติของเก่า ข 1234 ของใหม่ตามใบเสร็จ เป็น กข 1234)
 • จาก :
 • เมื่อ : 2010-06-11 14:40:22
 • ความเห็นที่ 12
 • รถใหม่ 4 ประตูรุ่น 3000CC.ต่อทะเบียนปีแรกแล้วและผ่อนมา 3 ปีไม่ได้เสียภาษี 2 ปีหลังอยากทราบรายละเอียดในการดำเนินการและค่าใช้จ่าย
 • จาก : jame
 • เมื่อ : 2010-07-03 11:39:32
 • ความเห็นที่ 13
 • อยากทราบเรื่องกรณีซื้อรถเก่าแล้วไม่ได้เล่มรถแล้วเจ้าของรถตายไปแล้วจะจัดการได้ยังไง
 • จาก : อยู่ยง
 • เมื่อ : 2010-09-30 11:49:49
 • ความเห็นที่ 14
 • เปลี่ยนทะเบียนรถได้ที่ไหน ซื้อรถมือสองอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียน
 • จาก : patcharamon
 • เมื่อ : 2010-10-19 10:12:03
 • ความเห็นที่ 15
 • ผมรู้สึกแย่มากที่ต้องจ่ายค่าปรับตามจดหมายที่ระบุใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดจ่ายค่าปรับ500บาท ทางไปรษณีย์ มันแย่มาก
 • จาก : คนเดินทาง
 • เมื่อ : 2010-11-15 15:07:25
 • ความเห็นที่ 16
 • การเปลี่ยนป้ายทะเบียน รถจดทะเบียนที่ใหนก็สามารถแจ้งเปลี่ยนป้ายใด้นั้นเลยครับ
 • จาก : ตอบโจท
 • เมื่อ : 2010-11-15 15:13:12
 • ความเห็นที่ 17
 • ไม่ได้ขับรถมานานแล้วค่ะ แต่พอไปดูถึงรู้ว่าไม่ได้จ่ายภาษีต้องแต่ปี 2548 ค่ะ ประกันขาด พรบขาด ด้วย
  ไม่ทราบ กรณีนี้หนูต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ และ หนูจะโดนอายัดทะเบียนไหม และถ้าต้องดำเนินการอย่างไร
  ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคำแนะนำ
 • จาก : ธนภรณ์
 • เมื่อ : 2010-11-30 08:26:30
 • ความเห็นที่ 18
 • ผ่อนรถใหม่กับธนาคาร ตอนโอนได้คู่มือจดทะเบียนมา ตรวจสอบรายละเอียดพบว่าข้อมูลแบบรถไม่ตรงกัน จะมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
 • จาก : แตน
 • เมื่อ : 2011-01-14 11:23:00
 • ความเห็นที่ 19
 • ไม่ทราบว่าเวลาโอนรถในการซื้อขายจำเป็นต้องไปโอนที่ขนส่งในเขตที่แจ้งใช้รถในเขตนั้นหรือเปล่าหรือโอนที่ขนส่งในก็ได้ ช่วยตอบด้วยคะ ขอคุณ
 • จาก : narukmon
 • เมื่อ : 2011-03-19 11:56:26
 • ความเห็นที่ 20
 • ไม่ทราบว่าเวลาโอนรถในการซื้อขายจำเป็นต้องไปโอนที่ขนส่งในเขตที่แจ้งใช้รถในเขตนั้นหรือเปล่าหรือโอนที่ขนส่งในก็ได้ ช่วยตอบด้วยคะ ขอคุณ
 • จาก : narukmon
 • เมื่อ : 2011-03-19 11:58:34
 • ความเห็นที่ 21
 • ถ้าจะซื้อรถต่อกัน ไม่รู้ว่ารถเป็นชื่อของใครจะทำอย่างไรดี (ไฟแนนหรือเจ้าของรถ เจ้าของส่งค่างวดหมดไปนานแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อ จอดมา 2 แล้ว)
 • จาก : panya
 • เมื่อ : 2011-04-10 08:06:53
 • ความเห็นที่ 22
 • รถไม่ได้เสียภาษีมายี่สิบกว่าปีถ้าไปเสียภาษีจะโดนย้อนหลัง เท่าไหร่คับ
  มันเปงรถเก่า รุ่นC 95 / 150cc คับ
 • จาก : ปกรณ์
 • เมื่อ : 2011-06-22 21:24:58

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq