phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ข้อแนะนำสู่ความสำเร็จ

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 7267 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

                ใครๆก็หวัง ใครๆก็ต้องการจะประสพความสำเร็จกันทั้งนั้น  แต่จะมีสักกี่คนที่ได้เริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริง ความสำเร็จไม่ได้มาจากดวงหรือโชคชะตา แต่มาจากความคิดและการลงมือทำอย่างจริงจังบทความนี้ขอนำเสนอแนวทางเบื้องต้นอันจะช่วยนำท่านไปสู่ความสำเร็จ 
 1. อะไรคือความสำเร็จของท่าน 
ท่านจะต้องถามตัวเองและตัดสินใจให้ได้ว่าความสำเร็จที่ท่านต้องการนั้นคืออะไร ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเป้าหมาย ของชีวิต   ท่านสามารถมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้หลายเป้าหมาย   สามารถมีเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงได้ตลอดเวลา  แต่ละเป้าหมายต้องชัดเจนและมีกำหนดเวลา เป้าหมายของท่านอาจเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่  เช่น  เป็นมหาเศรษฐีหลายหมื่นล้าน  เป็นนายกรัฐมนตร ี เป็นนักกีฬามือหนึ่งของโลก หรือ อาจเป็นแค่ขอมีชีวิตอย่างสงบพอมีพอกิน  ขอมีสุขภาพที่แข็งแรง  หรือ  เป็นอะไรก็ได้ที่เมื่อท่านได้มาแล้วท่านจะมีความสุขและอิ่มเอิบกับมัน 
- - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - - - - - - - - - 
 2. จดบันทึกอย่างเป็นระบบ 
เป้าหมายทุกๆเป้าหมาย  จะต้องถูกจดบันทึกอย่างเป็นระบบ มีการแยกหมวดหมู่และเรียงลำดับความสำคัญ   แต่ละเป้าหมายต้องมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน  มีกำหนดเวลาและมีรายละเอียดพอสมควร 
- - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - - - - - - - - - 
 3. คิดหาแนวทางวิธีการและวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ในแต่ละเป้าหมาย   คิดพิจารณาหาแนวทางและวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย   บันทึกเป็นแผนงานโดยมีกำหนดเวลาของแต่ละขั้นตอน    พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน     เมื่อทำครบทุกเป้าหมายแล้ว    มองภาพรวมของทุกๆเป้าหมายอีกครั้งดูลำดับความสำคัญก่อนหลัง    ทำแผนดำเนินงานที่มีการจัดสรรลำดับและเวลาอย่างเหมาะสม    และมีประสิทธิภาพ      อย่าลืมกำหนดเส้นตาย      ท่านอาจมีแผนลงมือทำให้สำเร็จไปที่ละเป้าหมายหรือทำทุกๆเป้าหมายไปพร้อมๆกัน    ทั้งนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดต่างๆ 
- - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - - - - - - - - - 
 4. ลงมือทำและคิดพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ต้องลงมือทำ  ทำทันทีไม่ชักช้า  ทำอย่างจริงจังและทุ่มเท  ทำทุกวัน แต่ละวันทำให้ได้มากที่สุด   ลงมือทำอย่างเดียวยังไม่พอ ยังต้องคิดพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต้องแก้ปัญหา ต้องวางแนวทางป้องกันปัญหา  ต้องมีความ คิดสร้างสรรใหม่ๆ ต้องหาข้อมูล   ต้องเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา   ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ต้องจดบันทึกหรือรวบรวมไว้ด้วยกันเสมอ 
- - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - - - - - - - - - 
 5. ประเมินผลและปรับแผน 
มีการประเมินผลงานและความคืบหน้าเป็นระยะๆ   วิเคราะห์ผลและนำไปปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึ้น    และถ้ามี เป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีก   หรือ   มีการตัดเป้าหมายบางอันออกไป   ก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนด้วยเช่นกัน 
- - - - - - - - - - - - - - -@- - - - - - - - - - - - - - - 

- >>.หากต้องการประสพกับความสำเร็จ จงอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป เริ่มต้นเลยทันที เดี๋ยวนี้

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 7267 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq